GDPR

Naučte se bránit!

Pravidla ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Pravidla ochrany osobních údajů vyhotovil správce osobních údajů (dále jen „Správce”) za účelem splnění povinností informovat Uživatele (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a to v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

II. Definice pojmů

1. Nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Osobní údaj - informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, pokud lze tuto fyzickou osobu na základě daných údajů přímo či nepřímo identifikovat.

3. Správce – Naučte se bránit z.s., Kateřinská 103, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec, IČO: 02252503 a KM PF s.r.o., Kateřinská 103, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14 Liberec, IČ: 06711651, správce osobních údajů, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

4. Internetové stránky – stránky na adrese: www.samikravmagaliberec.cz

5. Subjekt údajů - fyzická osoba, kterou lze na základě osobních údajů přímo či nepřímo identifikovat.

6. Uživatel - fyzická osoba, která užívá internetové stránky a která je subjektem osobních údajů ve smyslu Nařízení.

7. Zpracovatel - společnost, která zpracovává osobní údaje pro správce.

8. Provozovatel - v daném případě Správce.

III. Informace o činnostech zpracování osobních údajů

1. Cookies

1.1. V rámci internetových stránek systém využívá analytických a marketingových nástrojů třetích osob, které pomocí malých datových souborů, tzv. cookies vyhodnocují chování a úkony Uživatele na stránkách. Účelem užití těchto nástrojů je analýza užívání internetových stránek Uživatelem, což správce činí s cílem zvyšovat komfort Uživatele při užívání internetových stránek.

1.2. Technicky je provoz používaných nástrojů řešen prostřednictvím cookies, které přijímá zařízení Uživatele. Odmítnutí daného nástroje znamená odmítnutí cookie, které nástroj využívá.

1.3. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá ve výchozím nastavení prohlížeče. Soubory cookie může Uživatel pomocí internetového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

1.4. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce spočívající v analytickém, resp. statistickém vyhodnocování provozu internetových stránek.

1.5. Doba zpracování cookie je po celou dobu, po které je cookie uložena v počítači Uživatele, až do její odstranění nebo do ukončení její platnosti.

1.6. Interními příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Správce. Externími příjemci osobních údajů jsou externí poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů, kteří jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů.

2. Poptávkové, kontaktní formuláře

2.1 Zaškrtnutím zatržítka u formuláře: "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" Uživatel potvrzuje, že

 • si je vědom, že dobrovolně dává souhlas se zpracováním osobních údajů a to: v rozsahu všech informací, které do formuláře zadává (myšleno email, popřípadě: jméno, příjmení, telefon, atd.); za účelem marketingových aktivit správce,
 • včetně posílání obchodních sdělení, které se výhradně týkají služeb či výrobků správce;
 • po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne odeslání;
 • je si vědom toho, že souhlas s uchováváním, se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti je čistě dobrovolný, a že svůj souhlas může kdykoliv odvolat dle článku IV. těchto pravidel ochrany osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně;

IV. Poučení subjektu údajů

1. Subjekt údajů má právo:

 • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • opravu osobních údajů,
 • vymazání osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V. Podmínky zpracování osobních údajů

1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím poskytovatele, v postavení zpracovatele osobních údajů.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích.

3. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro Uživatele jakékoli právní důsledky.

4. Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů do třetí země, mezinárodním organizacím.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokračováním využívání internetových stránek vyjadřuje Subjekt údajů svůj svobodný, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že je srozuměn se zpracováním osobních údajů podle těchto pravidel ochrany osobních údajů a že byl o zpracování osobních údajů náležitě a řádně poučen a informován.

2. Správce je oprávněn jednostranně měnit tato pravidla ochrany osobních údajů podle platné legislativy a subjekt údajů využíváním internetových stránek vyjadřuje a souhlasí s tímto oprávněním.

3. Pravidla ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na internetových stránkách.

Pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.